REGULAMIN
SERWISU
I POLITYKA PRYWATNOŚCI

thecats.pl

So Much Mateusz Sikorowicz

ul. Komisji Edukacji Narodowej 20a/54

02-797 Warszawa

NIP 8652408240

mateusz.sikorowicz@thecats.pl

+48 664 194 914

Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego: https://www.thecats.pl/ („Serwis Internetowy”) jest So Much Mateusz Sikorowicz siedzibą w Warszawie o numerze NIP 8652408240, zwana dalej „Właścicielem”.
 2. Każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu (zwana dalej „Użytkownikiem”) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest darmowe.
 4. Przedmiotem działalności Właściciela jest obsługa marketingowa małych i średnich firm.
 5. Oferta Serwisu kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednoosobowych działalności gospodarczych chcących skorzystać z usług oferowanych przez Właściciela.
 6. Oferta jest składana drogą telefoniczną lub elektroniczną, po uprzednim kontakcie Użytkownika z Właścicielem za pośrednictwem Serwisu oraz telefonicznym doprecyzowaniu preferencji Użytkownika zainteresowanego usługą.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym thecats.pl

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego: https://www.thecats.pl/ („Serwis Internetowy”).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa na jakich zasadach i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów ich używamy, komu je udostępniamy oraz w jaki sposób je chronimy.
 3. Udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik zapoznał się i wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i w sposób swobodny decydować o tym, czy skorzysta z Serwisu Internetowego.
 4. Zaznaczamy, że dzięki szczególnej staranności Administratora dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie w trakcie przesyłania danych osobowych. Administrator stosuje certyfikat SSL.
 6. W przypadku przekierowania do innych stron internetowych lub serwisów internetowych, świadczonych przez podmioty inne niż SO MUCH Mateusz Sikorowicz, znajdujące się poza jakąkolwiek jego kontrolą bezpośrednią lub pośrednią, w przypadku przetwarzania danych osobowych przez te strony internetowe lub serwisy internetowe, proces przetwarzania danych osobowych odbywa się wówczas zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty w polityce prywatności właściwej dla tego podmiotu.

Podstawowe pojęcia:

 1. Administrator danych osobowych– SO MUCH Mateusz Sikorowicz z siedzibą w Warszawie, 02-797, al. KEN 20A/54, NIP: 8652408240, REGON: 146893418, zwaną dalej Administratorem;
 2. RODO i ustawa o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Ilekroć poniższe pojęcia pisane są wielką literą użyte w niniejszej Polityce Prywatności, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach w Regulaminie Świadczenia Usług.

Rodzaj przetwarzanych danych, cel, okres przechowywania danych oraz podstawa prawna:

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujących celach:

 1. Administrowania Serwisem Internetowym oraz w celach statystycznych i analitycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego – w tym celu przetwarzamy dane takie jak: adres IP Użytkownika, czas nadejścia Zapytania, ilość przesyłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym Użytkownika, język i wersja oprogramowania przeglądarki Użytkownika. Dane będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w Serwisie Internetowym wynoszącym 5 lata. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Zapewnienie komunikacji z Użytkownikiem – w tym celu przetwarzamy dane osobowe takie jaki: imię i nazwisko, firma/instytucja, e-mail, telefon oraz inne dane, które Użytkownik podaje w treści formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Wykonania Umowy polegającej w szczególności na: umożliwieniu świadczenia Usług drogą elektroniczną; przyjęciu i udzieleniu odpowiedzi na Zapytanie złożone przez Użytkownika; zarządzaniu Zapytaniem Użytkownika m.in. polegające na dopasowaniu Zapytania Użytkownika do oferty Dostawcy i skontaktowania go z wybranymi Dostawcami lub kontaktowania się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania Zapytania; pośredniczeniu w kontaktowaniu Użytkownika z Dostawcami poprzez przekazanie Dostawcom Zapytania Użytkownika; umożliwieniu oceny i wyrażenia Komentarzy przez Użytkownika – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji Umowy oraz po zakończeniu realizacji Umowy przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. Rozpatrywania reklamacji – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz wszelkie inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 5. Ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz pozostałe dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym. Dane będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, prowadzenia działań marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności e-mail i telefon, prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Serwisu Internetowego. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 1. W celu skorzystania z Usług prezentowanych w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje swoje dane osobowe, poprzez przesłanie Zapytania.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników, wprowadzane są w pełni dobrowolnie, na podstawie zgody Użytkownika, ale równocześnie niezbędne do skorzystania z Usług świadczonych za pomocą Serwisu Internetowego.
 3. Dodatkowo, udostępnienie danych osobowych Użytkownika – Dostawcy następuje w związku z wykonaniem Umowy.
 4. Niepodanie określonych danych osobowych w Zapytaniu przez Użytkownika uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane zapytanie przez Użytkownika, złożenie i realizację jego Zapytania oraz skorzystanie z Usług prezentowanych w Serwisie Internetowym.

Udostępnianie danych osobowych (Odbiorcy danych osobowych):

 1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane, w szczególności:
  – Dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego m.in. dostawcy świadczącemu usługę hostingu;
  – Pracownikom oraz współpracownikom Administratora, w szczególności podmiotom wspomagającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę marketingową, świadczące usługi telekomunikacyjne, audytorskie, prawne i inne, które na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych podpisanej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
  – Podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego;
  – Dostawcy, o którym mowa w Dziale I pkt 8 Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do Państw Trzecich.

Prawa Użytkownika:

 1. Prawo do bycia poinformowanym – oznacza, że Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, zwięzłych i przejrzystych informacji w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika i jakie przysługują mu prawa.
 2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO) – oznacza, że w zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 3. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii(art. 15 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych, które przetwarzamy oraz sprawdzenia czy wykorzystujemy jego dane osobowe zgodnie z prawem.
 4. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 5. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 17 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo usunięcia ich danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw do wykorzystywania tych danych.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia dalszego wykorzystywania jego danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo do ponownego wykorzystania swoich danych, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie jego zgody lub na podstawie Umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
 8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – co oznacza, że Użytkownik ma prawo do dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 9. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uważa, że naruszamy jego prawa dotyczące jego danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies:

 1. Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki internetowej, przez Serwis Internetowy który w danej chwili odwiedza Użytkownik. Pozwala temu serwisowi zapamiętać informacje o ustawieniach przeglądarki, dzięki czemu następna wizyta Użytkownika na tej witrynie jest bardziej efektywna, ułatwiając logowanie do usług Administratora.
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie, w celu:
  3.1. dostosowania funkcjonalności, dostarczanych przez Administratora, do oczekiwań Użytkownika, w tym treści reklamowych;
  3.2. do prezentowania Użytkownikowi tzw. reklamy banerowej, czyli reklamy w formie grafiki, po kliknięciu w którą, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową Administratora lub stronę lądowania (landing page);
  3.3. prowadzenia statystyk, bez identyfikacji osoby (anonimowych);
  3.4. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.
 4. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników.
 5. W przypadku gdy Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności.
 3. We wszystkich sprawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora, można skontaktować się pod adresem e-mail: mateusz.sikorowicz@thecats.pl.